1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu như sau:

 

1. Ngày đăng ký cuối cùng:    23/06/2017

2. Lý do và mục đích:             Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu

3. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)

 

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Các tin khác