Thể lệ biểu quyết 17/04/2015 11:19:15 SA

Thể lệ biểu quyết cho DHCD

Xem thêm ›

Quy chế bầu cử 17/04/2015 8:43:33 SA

Quy chế bầu cử cho DHCD.

Xem thêm ›

Quy chế hoạt động của HĐQT 21/09/2011 3:47:41 CH

Quy chế hoạt động mới của HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu được ban hành kèm theo quyết định số 20/2017/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2017 của HĐQT

Xem thêm ›

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 21/09/2011 3:23:36 CH

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Xem thêm ›

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 21/09/2011 3:19:59 CH

Danh sách HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Xem thêm ›