1

Quá trình thay đổi vốn điều lệ

•  Ngày 25/11/1996, Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là Information Service Provider Co. Ltd., tên viết tắt là ISP Co. Ltd.) được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD) số 045663 với số vốn là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông sáng lập.

•  Ngày 28/02/2002 Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu tăng vốn điều lệ lên 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông (không đổi).

•  Ngày 11/02/2004 Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu chuyển đổi thành Công Ty Cổ phần Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là Informatics Service Provider Incorporation, tên viết tắt là ISP Inc.)theo giấy đăng ký kinh doanh số 4103002093; Số vốn giữ nguyên là 18.000.000.000đ (mười tám tỷ đồng), chia làm 180.000 (một trăm tám mươi ngàn) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông (không đổi).

•  Ngày 16/7/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là SaoBacDau Technologies Corporation, tên viết tắt là SBD Corp., tên giao dịch là SaoBacDau Group), tăng vốn điều lệ đăng ký lên 80 tỷ đồng, vốn thực góp tại thời điểm đăng ký là 22.093.300.000đ. (hai mươi hai tỷ chín mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng), gồm 8.000.000 (tám triệu) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng); Số lượng cổ đông: 12 cổ đông (tăng thêm 9 cổ đông).

•  Đến hết ngày 31/08/2007, Công ty kết thúc hai giai đoạn phát hành riêng lẻ (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 25/05/2007), trong đó:

    +  Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ cho cán bộ quản lý Công ty, cán bộ công công nhân viên Công ty và nhà đầu tư ngoài Công ty để tăng vốn từ 22.093.300.000 đồng lên 31.393.700.000 đồng. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua: 93 người (cổ đông hiện hữu: 12; nhà đẩu tư mới: 81). Số lượng cổ đông sau đợt chào bán là: 93 cổ đông.

    +  Giai đoạn 2: Phát hành riêng lẻ cho cán bộ quản lý Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty và nhà đầu tư ngoài Công ty để tăng vốn từ 31.393.700.000 đồng lên 35.602.360.000 đồng. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của đợt chào bán Giai đoạn 2 là 76 người (toàn bộ là cổ đông hiện hữu). Số lượng cổ đông sau đợt chào bán là: 93 cổ đông (không đổi).

•  Đến hết ngày 30/09/2007, Công ty kết thúc phát hành riêng lẻ Giai đoạn 3 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 16/07/2007: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn từ 35.602.360.000 đồng lên 37.563.790.000 đồng. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của đợt chào bán Giai đoạn 3 là 91 người, trong đó số nhà đầu tư mới đăng ký mua cổ phần của đợt chào bán Giai đoạn 3 là 90 người. Tổng số cổ đông sau đợt chào bán là 183 người. Sau đợt phát hành này, Công ty đã tự động trở thành công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Tháng 12/2007, công ty đã đăng ký về việc trở thành công ty đại chúng với UBCK NN theo luật định.

•  Đến hết ngày 18/07/2009, Công ty kết thúc việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu để tăng vốn từ 37.563.790.000 đồng lên 43.198.040.000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-2009 ngày 11/04/2009. Tổng số cổ đông sau đợt trả cổ tức là 202 cổ đông.

•  Đến hết ngày 11/06/2010, Công ty kết thúc việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 43.198.040.000 đồng lên 51,157,470,000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHCĐ-2010.Tổng số cổ đông sau đợt phân phối cổ phiếu thưởng là 200 cổ đông.

 

• Đến hết ngày 26/11/2010, Công ty kết thúc chương trình phát hành riêng lẻ năm 2010 để tăng vốn từ 51,157,470,000 đồng lên 80,000,000,000.Góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phát hành là 209 cổ đông.

Đến hết ngày 30/06/2015, Công ty kết thúc chương trình tăng vốn từ việc phát hành 287,907 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ 80,000,000,000 đồng lên 82.879.070.000 đồng. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phân phối là 199 cổ đông.Thông tin mới nhất về cơ cấu cổ đông xem tại đây.

• Ngày 21/09/2015. Công ty đã nhận Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới và chính thức tăng vốn điều lệ lên 82.879.070.000 đồng. Chi tiết tại đây.

Đến hết ngày 15/07/2016, Công ty đã hoàn thành chương trình phát hành riêng lẻ 200,000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược, tăng vốn từ 82,879,070,000 đồng lên 84,879,070,000 đồng. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phát hành là 185 cổ đông.Thông tin mới nhất về cơ cấu cổ đông xem tại đây

• Ngày 25/07/2016. Công ty đã nhận Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 11) và chính thức tăng vốn điều lệ lên 84,879,070,000 đồng. Chi tiết tại đây