1

Báo cáo thường niên

Năm 2016
             
Báo cáo thường niên năm 2016                                  

Năm 2015
             
Báo cáo thường niên năm 2015                                  
           
Năm 2014
             
Báo cáo thường niên năm 2014              
Năm 2013 
             
Báo cáo thường niên năm 2013  
   
 Năm 2012                
Báo cáo thường niên năm 2012
     
Năm 2011              
Báo cáo thường niên năm 2011
     

Năm 2010           
 

Báo cáo thường niên năm 2010     
         
 

             

Năm 2009
         
 
Báo cáo thường niên năm 2009
           
  

Năm 2008
         

Báo cáo thường niên năm 2008
           
 

Năm 2007
         

Báo cáo thường niên năm 2007
       
 


Năm 2013
Năm 2016
             
Báo cáo thường niên năm 2016