1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Ngày 24/9/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2010, Quyết định của Hội đồng quản trị số 013/2010/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2010 và các quy định của pháp luật.

Các tin khác