1

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016


 Tp HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2016THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HI CỔ ĐÔNG THƯNG NIÊN NĂM 2016

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời

Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

 

1.  Thời gian:             13h30-17h, Thứ Sáu ngày  22/04/2015

2.  Địa điểm chính:    Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty) dành cho các cổ đông tại Tp. HCM

Địa điểm phụ:       Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing dành cho các cổ đông tại Hà Nội3. Nội dung dự kiến:   

-  Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2015;

-  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015 và phương án  chia cổ tức năm 2015;

-  Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2016;

-  Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2016; 

-  Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2016.

Miễn nhiệm một TV BKS và đề cử/bầu thành viên BKS thay thế.

-  Miễn nhiệm một TV HĐQT và đề cử/bầu thành viên HĐQT thay thế.

-  Chủ trương và lộ trình lưu ký chứng khoán, niêm yết trên sàn Upcom trong năm 2016.

-  Sửa đổi bổ sung Điều lệ

-  Các vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 10h00 ngày 08/04/2016

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.saobacdau.vn) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 08.37700969 trước khi bắt đầu Đại hội. (giấy ủy quyền download tại đây )

- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 

Trân trọng thông báo và  kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

        CHỦ TỊCH

 

 

                    (đã ký)

     Nguyễn Đức Quang

 

Các tin khác