1

Thông báo chi trả cổ tức còn lại trong năm 2010

Ngày 23/04/2011, ĐHĐCĐ công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã phê duyệt mức chia cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông là 8%. Ngày 27/04/2011, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc chi trả chi tiết như sau:

  •     Chi trả cổ tức còn lại năm 2010 ở mức 8%
  •     Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
  •     Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
  •     Thời gian chốt danh sách chi trả : 17h00 ngày 29/04/2011.
  •     Thời gian thựchiện chi trả: Từ ngày 05/05/2011
  •     Địa điểm liên hệ chi trả: P. TC-KT công ty, Lô U12b-16a, đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
  •     Người liên hệ:
                - Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty.
                  Email: hanhhth@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8733. Fax: 08.37700969
               - Ông Hà Thế Thập – Giám đốc Tài chính Công ty
                  Email: thapht@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8731. Fax: 08.37700969

Cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp xin đem theo CMND (bản chính), sổ CNSH cổ phần (bản chính).
Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay, người nhận thay cần mang theo Giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu tải tại đây); CMND của người nhận thay (bản chính), CMND của cổ đông (bản sao), Sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Cổ đông có thể nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo lại cho P. Tài chính-Kế toán công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông. Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các tài khoản do người khác đứng tên.

Công ty sẽ giữ lại phần thuế TNCN đối với các cá nhân là cổ đông công ty để nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                           TM HĐQT
                                                                                                                                           CT HĐQT


                                                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                                                  Nguyễn Đức Quang

Các tin khác