1

Sao Bắc Đẩu: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Nguyễn Đức Quang –Chủ tịch HĐQT)


Sao Bắc Đẩu: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch HĐQT như sau:
 
1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Nguyễn Đức Quang
2. Số chứng minh thư: 022542249  Cấp ngày:  14/05/2003 Tại CA TP HCM
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 675.402 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,44 %
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 853.121 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Quang sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.528.523 cổ phiếu chiếm 19,11%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 18/10/2012 đến ngày 26/10/2012.

Các tin khác