1

Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đầu thông báo tạm ứng cổ tức năm 2008

Ngày 23/12/2008 HĐQT  công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và  thống nhất như sau:

-  Tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt  cho cổ đông , mức tạm ứng là 10%. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17.00 giờ ngày 26/12/2008. Thời gian thực hiện, từ sau 17.00 giờ ngày 26/12/2008 (CĐ nào lãnh sau ngày 31/12/2008 có thể sẽ chịu thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN) . Giao TGĐ công ty  tổ chức thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức thuận tiện nhất cho cổ đông.

-  Phần cổ tức còn lại của năm 2008, dự kiến công ty sẽ chi trả bằng cổ phiếu và phân bổ vào quỹ dự trữ tài chính để bổ sung vốn điều lệ. Chi tiết cụ thể sẽ được HĐQT xem xét thống nhất, trình ĐHCĐ năm 2009 phê duyệt và thông báo sau.

Các tin khác