1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo các quyết định bổ nhiệm

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo các quyết định bổ nhiệm sau:

1. Bổ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.Các thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Quang, Ông Trần Anh Tuấn, Ông Trần Tuyên Đức, Ông Đỗ Văn Hào, Ông Hoàng Hải Thịnh, Ông Lê Hồng Phong, Ông Nguyễn Việt Thắng trong đó:

  • Ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Xem chi tiết quyết định tại đây
  • Ông Trần Tuyên Đức làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Xem chi tiết quyết định tại đây
  • Ông Trần Anh Tuấn làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Xem chi tiết quyết định tại đây
2. Bổ nhiệm Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022
Các thành viên BKS: Bà Mai Thị Thúy Mai, Bà Nguyễn Thị Minh Huấn, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trong đó:
  • Bà Mai Thị Thúy Mai làm Trưởng Ban Kiểm Soát. Xem chi tiết quyết định tại đây
3. Tái bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn làm Tổng Giám ĐốcXem chi tiết quyết định tại đây
4. Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Hào làm Thư ký Công tyXem chi tiết quyết định tại đây

5. Bổ nhiệm các Trưởng Ban trực thuộc Hội đồng quản trị
  • Ông Trần Anh Tuấn làm Trưởng Ban Tài Chính. Xem chi tiết quyết định tại đây
  • Ông Trần Tuyên Đức làm Trưởng Ban Đối Ngoại. Xem chi tiết quyết định tại đây
  • Ông Nguyễn Việt Thắng làm Trưởng Ban Công Nghệ. Xem chi tiết quyết định tại đây

Các tin khác