1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chuyển nhượng cổ phần tại SBS

Ngày 25/02/2009, HĐQT công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc chuyển nhượng 17% cổ phần Công ty hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Giải pháp Kinh doanh Sao Bắc Đẩu (SBS) tương đương 85.000 cổ phần đưa tỉ lệ nắm giữ hiện tại của Sao Bắc Đẩu từ 52% xuống còn 35%.

Các tin khác