1

UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Ngày 30/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 01/BC/SBD-2017 ngày 30/5/2017 của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03,07/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 21/4/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18,19/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2017 và các quy định của pháp luật.

Chi tiết thông báo của UBCKNN, vui lòng xem tại đây.

Chi tiết Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vui lòng xem tại đây.

Các tin khác