1

Trung tâm lưu ký Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Ngày 31/10/2016 Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 131/2016/GCNCP - VSD cho Công ty Sao Bắc Đẩu với mã chứng khoán là SBD.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu Sao Bắc Đẩu từ ngày 01/11/2016.

Đối với các cổ đông đã cung cấp thông tin lưu ký, Công ty sẽ thực hiện lưu ký vào tài khoản của cổ đông trong tuần sau.

Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán
Công văn về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Các tin khác