1

Thông báo việc hoàn thành thủ tục thành lập công ty con Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu CBTT về việc công ty con là Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital) đã hoàn thành thủ tục thành lập.

Các tin khác