1

Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

THÔNG BÁO
V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2012-2017


                                  Kính gửi: Quý cổ đông-Công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

-          Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11

            ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-          Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ- CP ngày 01 tháng 10 năm 2010;

-          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu  ngày 05 tháng 10 năm 2010;

-          Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Hội đồng quản trị

           Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu


Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

trân trọng thông báoCông ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 vào ngày 27 tháng 04 năm 2012. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007-2012 và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.


Theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:

Điều 11.3:Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 8% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

  1. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.2;

Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 8% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 36.2: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.   


Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Văn phòng Hội đồng Quản trị (VP.HĐQT) trước 17 giờ ngày 20/04/2012 theo địa chỉ:

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU–VĂN PHÒNG HĐQT
Địa chỉ: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37700968 –Ext: 8782
Fax: (84.8) 37700969

Nếu quá thời gian nêu trên, VP.HĐQT không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm: 

-          Đơn đề cử

-          Đơn ứng cử

-          BBH nhóm cổ đông

-          Mẫu SYLL ứng viên

 

Các tin khác