1

Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ trên đơn từ nhiệm của ông Đặng Nam Sơn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, của ông Đặng Nam Sơn nhiệm kỳ 2012-2017 vì lý do cá nhân. Đồng thời thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng, hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc khối khách hàng chiến lược của Công ty làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017. Việc bổ nhiệm chính thức Ông Thắng sẽ được trình Đại hội cổ đông  kỳ tới phê duyệt.
Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT
Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT

Các tin khác