1

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty cp công nghệ sao bắc đẩu (Bà Bùi Thị Thơ - Nhân viên hành chính)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân:                Bùi Thị Thơ

- Quốc tịch:                             Việt Nam

- Số CMND:                           001165002663  cấp ngày 16/04/2015   tại CA TP Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ:                     Căn hộ A09.01- Khu căn hộ Hoàng Anh River View- 37 Nguyễn Văn Hưởng - P Thảo Điền - Q2 - TP HCM

- Điện thoại:                            01697777128

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: nhân viên hành chính

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng:

- Họ và tên người nội bộ:        Trần Anh Tuấn

- Quốc tịch:                             Việt Nam

- Số CMND:                           012501082  cấp ngày 11/02/2011 tại CA TP HCM

- Địa chỉ thường trú:               Căn hộ A09.01- Khu căn hộ Hoàng Anh River View- 37 Nguyễn Văn Hưởng - P Thảo Điền - Q2 - TP HCM

- Điện thoại liên hệ:                01689999079 email:tuanta@saobacdau.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám Đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 510,427cp chiếm 6.16%

3. Mã chứng khoán giao dịch: không

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: không

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54,165 chiếm 0.65%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyn nhượng: 135,981cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 190,146 chiếm 2.29%

8. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu

9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/06/2016 đến ngày 30/06/2016

Các tin khác