1

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty cp công nghệ sao bắc đẩu (Bà Hồ Thị Thu Phương - Chị ruột Bà Hồ Thị Hồng Hạnh - kế toán trưởng)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân:                Hồ Thị Thu Phương

- Quốc tịch:                             Việt Nam

- Số CMND:                           023266913 cấp ngày 19/06/2013 tại CA TP HCM

- Địa chỉ liên hệ:                      F15 Đường 3A, P Tân Hưng, Q7, TP HCM

- Điện thoại:                            0913777437

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: không

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng:

- Họ và tên người nội bộ:        Hồ Thị Hồng Hạnh

- Quốc tịch:                             Việt Nam

- Số CMND:                           023266916 cấp ngày 31/3/2015 tại CA TP HCM

- Địa chỉ thường trú:               164 bis Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM

- Điện thoại liên hệ:                0908891066     email:hanhhth@saobacdau.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Kế toán trưởng

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chị ruột

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 2,967cp chiếm 0,04%

3. Mã chứng khoán giao dịch: không

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: không

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43,283 cp chiếm 0.52%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyn nhượng: 43,283 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

8. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu

9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/05/2016 đến ngày 06/06/2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các tin khác