1

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Mai Thị Thuý Mai – Trưởng Ban Kiểm soát) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Mai Thị Thuý Mai

2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 023121854

3. Điện thoại liên hệ: 0944888777

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát

5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 399.097 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.99%

7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 5.500 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 404.597 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5.06%

9. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu

10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/03/2011 đến ngày 27/03/2011.

Các tin khác