1

Thông báo dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHCĐ 2017

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin thông báo đến quý cổ đông dự kiến lịch trình tổ chức ĐHCĐ 2017 như sau:
Chốt danh sách cổ đông:         dự kiến 30/03/2017
Thời gian họp:                        dự kiến 21/04/2017
Địa điểm:                                sẽ thông báo sau
Nội dung:                                Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
Do nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát  (BKS) công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2017 – 2022.
Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu)
Đến Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  (Ms Lê Nguyễn Anh Uyên) trước 17 giờ ngày 12/04/2017.
Địa chỉ: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 37700968;          Fax: (84-8) 37700969
Email: uyenlna@saobacdau.vn

Các tin khác