1

Thông báo điều chỉnh thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016.

Ngày 05/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất điều chỉnh thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016 cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội cố đông số 02/NQ-ĐHCĐ-2016 ngày 22/04/2016 cụ thể như sau:
Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2016 ở   mức 10%
Hình thức chi trả:                                        bằng tiền mặt.
Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn  xuống  tới đơn vị ngàn đồng VN.
Thời gian chốt danh sách tạm ứng :            ngày 23/01/2017 .
Thời gian thực hiện chi trả:                         từ ngày 10/02/2017.  

Lý do là để tuân thủ theo yêu cầu Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán: 
Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/NQ-ĐHCĐ-2016 ngày 22/04/2016 Công ty có dự kiến cổ tức công ty Mẹ năm 2016 ở mức 10%. Vì vậy tạm ứng cổ tức năm 2016 không được vượt quá số 10% dự kiến cổ tức đã được duyệt nêu trên. Nếu kết quả kinh doanh cuối cùng năm 2016 vượt quá kế hoạch và HĐQT muốn chia cổ tức vượt kế hoạch thì tại kỳ Đại hội cổ đông tới, HĐQT Cty sẽ phải trình Đại hội cổ đông phê duyệt tỷ lệ chi trả mới.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, quý cổ đông vui lòng liên lạc với thư ký HĐQT Công ty để được giải đáp các thắc mắc.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Các tin khác