1

Thông báo điều chỉnh Cơ cấu cổ đông

Công ty chúng tôi xin thông báo điều chỉnh cơ cấu cổ đông do sơ xuất với trường hợp 1 cổ đông nước ngoài.

Vậy tính từ năm 2007 đến nay Công ty chưa từng có sở hữu của cổ đông nước ngoài. 

Chi tiết xem bảng cơ cấu cổ đông mới nhất ngày 24/08/2015 dưới đây:

 

Miêu tả

Số lượng cổ đông

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ trọng trên tổng số cổ phần đã phát hành

1. Cổ đông nhà nước

---

---

---

2. Cổ đông trong công ty, trong đó:

45

5,026,488

60.65%

- HĐQT ( Bao gồm ban TGĐ)

11

4,260,099

51.41%

- Ban Kiểm Soát

2

366,629

4.42%

- Cán bộ CNV

32

399,760

4.82%

- Cổ phiếu quỹ

0

0

0%

 3. Cổ đông ngoài công ty, trong đó:

 

 

 

- Cổ đông trong nước

 

 

 

+ Cá nhân

152

3,261,419

39.35%

+ Tổ chức

 

 

 

- Cổ đông ngoài nước

0

0

0%

+ Cá nhân

 

 

 

+ Tổ chức

 

 

 

Tổng cộng

197

8.287.907

100%

Các tin khác