1

Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Ngày 22/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và phê duyệt những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo như tờ trình số 09/HĐQT/2016 của Hội đồng quản trị. Xem Điều lệ mới tại đây

Các tin khác