1

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 05/04/2012 HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất tổ chức ĐHCĐ 2012 như sau:

1.  Thời gian: 8h30-12h00, ngày  27 /04/2012

2.  Địa điểm chính:   Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty) - Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM

     Địa điểm phụ:     Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
                                (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing
                                - Dành cho các cổ đông tại Hà Nội

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2011;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, Báo cáo thường niên năm 2011 và phương án  chia cổ tức năm 2011;

- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2012;

- Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2012; 

- Bầu lại toàn bộ HĐQT, BKS,TGĐ nhiệm kỳ  2012-2017

- Thông qua chủ trương, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2012

- Các vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày  10 /04/2012

                                                        
                                                        TM HĐQT

                                                           (đã ký)

                                                  Nguyễn Đức Quang

Các tin khác