1

Sao Bắc Đẩu tạm hoãn chương trình phát hành CP cho CĐ hiện hữu 2009, tổ chức ĐHCĐ 2010 và tạm ứng cổ tức 2009

Ngày 11/03/2010, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã  họp và thông qua một số quyết định sau:

+ Tạm hoãn chương trình phát hành cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 3:1 để tăng vốn đã được ĐHCĐ 2009 thông qua. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ chương trình tăng vốn khác tại ĐHCĐ năm 2010.

+ Tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2009, thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17.00 ngày 31/3/2010

+ Tổ chức ĐHCĐ 2010 vào Thứ Bảy, ngày 10/04/2010, thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17.00 ngày 31/3/2010.

Các tin khác