1

Sao Bắc Đẩu hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 cho cổ đông hiện hữu

Ngày 11/06/2010 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã hoàn tất thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 cho cổ đông hiện hữu.

Vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu kể từ ngày 11/06/2010 tăng từ 43,198,040,000vnđ (bốn mươi ba tỷ một trăm chín mươi tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 4,319,804 cổ phần thành 51,157,470,000vnđ (năm mươi mốt tỷ một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi  ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần lưu hành là: 5,115,747 cổ phần.

Các tin khác