1

Sao Bắc Đẩu công bố thay đổi sở hữu cổ đông lớn và các giao dịch của cổ đông nội bộ

Công ty CP CN Sao Bắc Đẩu công bố các thông tin về thay đổi sở hữu cổ đông lớn và các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

I. Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (Ông Đỗ Khắc Đông Phương)

1. Tên nhà đầu tư: Đỗ Khắc Đông Phương

  • Số CMND: 025249852 cấp ngày 27-09-2004 tại CA TP HCM
  • Điện thoại: 0
2. Tên cổ phiếu sở hữu: CTCP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,50%
4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 cổ phiếu
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 0 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
6. Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu
7. Ngày thay đổi sở hữu: 24/04/2013


II. Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Anh Tuấn – TGĐ- Thành viên HĐQT)

1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Trần Anh Tuấn
2. Số chứng minh thư: 012501082
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Tổng Giám Đốc – Thành viên HĐQT
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 315.126 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.94%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Tuấn sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 415.126 cổ phiếu chiếm 5.19%
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013


III. Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Mai Thị Thúy Mai – Trưởng BKS)


1. Tên người thực hiện giao dịch: bà Mai Thị Thúy Mai
2. Số chứng minh thư: 023121854
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng BKS
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 449.552 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.62%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 372.222 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu Bà Mai sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 821.774 cổ phiếu chiếm 10.27%
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013
 

VI. Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đỗ Văn Hào – Thành viên HĐQT)

1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Đỗ Văn Hào
2. Số chứng minh thư: 022970616
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 295.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,69%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 211.950 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Hào sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 506.950 cổ phiếu chiếm 6,34%
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013


V. Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hoàng Hải Thịnh Phó TGĐ– Thành viên HĐQT)

1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Hoàng Hải Thịnh
2. Số chứng minh thư: 012050710
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 179.099 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,24%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 15.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Thịnh sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 194.099 cổ phiếu chiếm 2,43%
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013


VI. Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lê Hồng Phong Phó TGĐ– Thành viên HĐQT)


1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Lê Hồng Phong
2. Số chứng minh thư: 021865709
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 131.939 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,65%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 38.809 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Phong sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170.748 cổ phiếu chiếm 2.13%
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013

Các tin khác