1

Sao Bắc Đẩu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ & báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.

Ngày 30/06/2015 Công ty đã phân phối hết 396,324 cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu (dựa trên danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/06/2015) theo tỉ lệ 5.21%. Số cổ phiếu lẻ phân phối hết cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty (theo Biên bản họp số 10/BBH-2015 ngày 04/06/2015, Quyết định của HĐQT số 10/2015/QĐ-HĐQT  ngày 04/06/2015 về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu). Danh sách chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ thực hiện theo Quyết định của HĐQT số 15 /2015/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2015. Công ty cũng đã gởi báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 01072015 ngày 07/07/2015 cho UBCKNN. 

Ngày 30/06/2015 Công ty đã hoàn thành việc phát hành và phân phối 287,907 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty cho cổ đông hiện hữu (dựa trên danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/06/2015) Danh sách chi tiết phân phối thực hiện theo Quyết định của HĐQT số 15 /2015/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2015 . Công ty cũng đã gởi báo cáo kết quả phát hành số 02072015 ngày 07/07/2015 cho UBCK NN.


Chi tiết Phụ lục 05 và Phụ lục 08 tại đây.

Các tin khác