1

Sao Bắc Đẩu: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Tuyên Đức – Phó chủ tịch HĐQT)

Sao Bắc Đẩu: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Tuyên Đức – Phó chủ tịch HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Trần Tuyên Đức – Phó Chủ tịch HĐQT như sau:
 
1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Trần Tuyên Đức
2. Số chứng minh thư: 022308961
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ:        257,646 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.96%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 13,177 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Đức sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 270,823 cổ phiếu
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 04/12/2009 đến ngày 14/12/2009.

Các tin khác