1

Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Anh Tuấn – TGĐ- Thành viên HĐQT)

Công ty phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Trần Anh Tuấn – TGĐ-Thành viên HĐQT như sau:
 
1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Trần Anh Tuấn
2. Số chứng minh thư: 012501082
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Tổng Giám Đốc – Thành viên HĐQT
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ:        185,322  cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.29%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 30,280 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu ông Tuấn sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 155,042 cổ phiếu
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 15/02/2010

Các tin khác