1

Sao Bắc Đẩu Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Sao Bắc Đẩu Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Đỗ Văn Hào – Thành viên HĐQT)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp) báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Đỗ Văn Hào – Thành viên HĐQT như sau:
 
1. Tên người thực hiện giao dịch: ông Đỗ Văn Hào
2. Số chứng minh thư: 021864641
3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ:        320,919 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.43%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 85.000 cổ phiếu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ông Hào sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 235.919 cổ phiếu
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 27/11/2009 đến ngày 30/11/2009.

Các tin khác