1

Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát: ông Lê Phước Lộ và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên ban kiểm soát

Ngày 22/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Lê Phước Lộ và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017

Các tin khác