1

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin đề cử các thành viên nhiệm kỳ cũ tham gia ứng cử làm thành viên nhiệm kỳ mới 2017-2022.
Chi tiết Quyết định xem tại đây

Các tin khác