1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua chương trình phát hành cp riêng rẻ năm 2008

Ngày 26/06/2008, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2008 về chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã  ban hành quyết định số 012/2008/NQ-HĐQT thông qua chương trình phát hành cổ phiếu riêng rẻ năm 2008. Chi tiết như sau:
    Chào bán 1.252.126 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền với giá 12.000 đồng/cổ phần
•    Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
•    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
•    Đối tượng chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
•    Tỷ lệ chào bán:  3 : 1  (Mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần chào bán thêm)
•    Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
•    Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.252.126 cổ phiếu
•    Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 15.025.512.000 đồng
•    Thời gian thực hiện: đợt chào bán sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
•    Cổ phiếu phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo “Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán” do Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu cấp.
•    Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển cho người thứ 3)
    Chào bán 150.000 cổ phần cho người lao động của công ty với giá 12.000 đồng/cổ phần
•    Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
•    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
•    Đối tượng chào bán: Người lao động theo chính sách thu hút người tài của tổng công ty, danh sách cụ thể ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt.
-    Tiêu chí lựa chọn:
o    Hợp đồng lao động chính thức (áp dụng với đối tượng là nhân viên);
o    Vị trí quản lý / điều hành;
o    Thâm niên làm việc tại Công ty;
o    Năng lực và trình độ chuyên môn;
o    Kinh nghiệm làm việc;
o    Thành tích công tác;

Số cổ phần không được người lao động đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho người lao động.
•    Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
•    Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 150.000 cổ phiếu
•    Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.800.000.000 đồng
•    Thời gian thực hiện: Thực hiện cùng lúc với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu..
    Chào bán riêng lẻ 2.841.495 cổ phần cho nhà đầu tư chiếu lược.
•    Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
•    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
•    Đối tượng chào bán: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

-    Tiêu chí xác định đối tác chiến lược:
o    Đối tác có kinh nghiệm về quản lý tài chính và quản lý đầu tư, có khả năng và cam kết giúp SBD Corp. nhận chuyển giao các kinh nghiệm này có thời hạn rõ ràng.
o    Đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và VT hoặc có cơ hội phát triển và đầu tư trong lĩnh vực này, có khả năng và cam kết giúp SBD Corp. nhận và thực hiện được các cơ hội phát triển đầu tư trong lĩnh vực này có thời hạn rõ ràng.
o    Đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành doanh nghiệp loại lớn và cam kết giúp SBD Corp. nhận chuyển giao các kinh nghiệm này có thời hạn rõ ràng.
o    Đối tác có kinh nghiệm trong việc tư vấn, phát triển và xây dựng định hướng và chiến lược phát triển doanh nghiệp CNTT và VT và cam kết giúp SBD Corp. thực hiện việc này trong thời hạn rõ ràng.
o    Đối tác có cơ hội mang lại nguồn doanh thu lớn cho SBD Corp trong tương lai (trực tiếp hoặc gián tiếp) và có cam kết thực hiện việc này trong thời hạn rõ ràng
•    Giá chào bán: sau khi có Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, căn cứ vào tình hình thị trường giao dịch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ấn định giá bán nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
•    Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.841.495 cổ phiếu
•    Thời gian thực hiện: Thực hiện cùng lúc với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu..

                                                                                                         Người công bố thông tin
                                                                        Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                                Trần Anh Tuấn

 

 

Các tin khác