1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc dời ngày họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2010.

Ngày 03/04/2010 HĐQT Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định dời ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2010 đến ngày 29/04/2010 vì công ty hiện đang bận một số dự án lớn và quan trọng. Các chi tiết khác liên quan đến Đại hội không thay đổi.

CT HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Đức Quang

Các tin khác