1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược)


1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng


2. Số chứng minh thư: 010074000024


3. Điện thoại liên hệ: 0903 261235


4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược


5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu


6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 257,390 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.11%.

7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 46,047 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  303,437 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.66%.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu.

10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận


11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/04/2016 đến ngày 08/05/2016

Các tin khác