1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng  – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng

2. Số chứng minh thư: 063080679

3. Điện thoại liên hệ: 0903 261235

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược

5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 141,145 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.70%.

7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 31,735 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  172,880 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2.09 %.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu

10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 27/07/2015

Các tin khác