1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập  – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thế Thập

2. Số chứng minh thư: 024425776

3. Điện thoại liên hệ: 0903 615999

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,861 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ  0.14%.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 2,649 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,510  cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.18%   
9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 17/11/2015

Các tin khác