1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hà Thế Thập  – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thế Thập
2. Số chứng minh thư: 024425776
3. Điện thoại liên hệ: 0903 615999
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54,499 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.66%.
7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 42,638 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,861 cổ phiếu chiếm tỷ lệ  0.14%.
9. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu
10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 27/07/2015

Các tin khác