1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Yên (vợ Ông Hà Thế Thập – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Yên (vợ Ông Hà Thế Thập  – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Yên
- Số CMND: 024425777
- Quốc tịch: Việt Nam
2. Tên nhân sự chủ chốt tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Ông Hà Thế Thập
- Số CMND: 024425776
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay tại công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành.
- Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ:  54,499 cổ phiếu, chiếm 0.66%.
3. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: không có
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77,362 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 77,362 cổ phiếu
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ  0%.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu
9. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 27/07/2015

Các tin khác