1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu phê duyệt tiêu chí chọn đối tác chiến lược

Ngày 06/05/2008, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2008 về chương trình phát hành c phiếu riêng lẻ cho đối tác năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã  ban hành quyết định số 009/2008/NQ-HĐQT phê duyệt tiêu chí chọn đối tác chiến lược như sau:

Đối tác là tổ chức hợp pháp không phân biệt trong hay ngoài nước, không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SBD Corp., có tiềm năng tài chính (sẵn sàng trả giá hợp lý cho Cổ phiếu SBD Corp. và sẵn sàng đầu tư vào SBD Corp. dài hạn), và đáp ứng ít nhất 3 trong 5 tiêu chí dưới đây:

1.    Đối tác có kinh nghiệm về quản lý tài chính và quản lý đầu tư, có khả năng và cam kết giúp SBD Corp. nhận chuyển giao các kinh nghiệm này có thời hạn rõ ràng.
2.    Đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và VT hoặc có cơ hội phát triển và đầu tư trong lĩnh vực này, có khả năng và cam kết giúp SBD Corp. nhận và thực hiện được các cơ hội phát triển đầu tư trong lĩnh vực này có thời hạn rõ ràng.
3.    Đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành doanh nghiệp loại lớn và cam kết giúp SBD Corp. nhận chuyển giao các kinh nghiệm này có thời hạn rõ ràng.
4.    Đối tác có kinh nghiệm trong việc tư vấn, phát triển và xây dựng định hướng và chiến lược phát triển doanh nghiệp CNTT và VT và cam kết giúp SBD Corp. thực hiện việc này trong thời hạn rõ ràng.
5.    Đối tác có cơ hội mang lại nguồn doanh thu lớn cho SBD Corp trong tương lai (trực tiếp hoặc gián tiếp) và có cam kết thực hiện việc này trong thời hạn rõ ràng.

                                                                                                    Người công bố thông tin
                                                                               Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                            Trần Anh Tuấn
 

Các tin khác