1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu ngừng phát hành hai chương trình tăng vốn năm 2008

Ngày 25 tháng 02 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thống nhất hủy hai chương trình phát hành tăng vốn năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty phê duyệt, cụ thể như sau:

   Chương trình 1: Chào bán 1.252.126 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phần;
   Chương trình 2 Chào bán 150.000 cổ phần cho người lao động của công ty với giá 12.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội cổ đông năm 2009 phê duyệt quyết định hủy này và các phương án phát hành cổ phần mới trong năm 2009.

Các tin khác