1

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước

Công ty Cổ Phần Công nghệ  Sao Bắc Đẩu vừa hoàn thành thủ tục đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước (UBCKNN) để trở thành công ty đại chúng với số vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Thông tin này hiện đã được cập nhật trên website của UBCKNN theo liên kết:
http://www.ssc.gov.vn/ssc/Detail.aspx?tabid=586&ItemID=23185.
Trên danh sách các công ty đại chúng mới nhất được cập nhật đến ngày 20/12/2007
(http://www.ssc.gov.vn/ssc/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=11204), Công ty Cổ Phần Công nghệ  Sao Bắc Đẩu được ghi nhận đã đăng ký vào ngày 11/12/2007 (số thứ tự 818).

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo (27/12/2007).
Ngày 26/12/2007, theo đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đã ra các nghị quyết bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự như sau:

1.       HĐQT đồng ý để ông Võ Đình Bảo Quốc được thôi giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh SBD Corp.;
2.       HĐQT đồng ý để ông Trần Đình Dũng được thôi giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tổng vụ SBD Corp.;
3.       HĐQT bổ nhiệm Ông Hoàng Hải Thịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thứ nhất SBD Corp.;
4.       HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Hồng Phong giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh SBD Corp.
 

                                                                                                    Người công bố thông tin
                                                                            Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                            Trần Anh Tuấn
 

Các tin khác