1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu hoàn tất hồ sơ xin phát hành riêng rẻ

Ngày 23/09/2008, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Corp.) cùng với Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã hoàn tất bộ hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2008 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2008, theo quyết định số 012/2008/NQ-HĐQT ngày 26/06/2008 của HĐQT và đã chuyển cho UBCK Nhà nước xem xét theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

Công ty hy vọng sẽ sớm đạt được sự đồng thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (dự kiến tối thiểu là 20 ngày) trước khi triển khai các bước phát hành cổ phần tiếp theo.
 

Các tin khác