1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đăng ký trở thành công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng Khóan Nhà nước

Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã gửi hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng Khóan Nhà nước theo đúng quy định của Luật chứng khóan. Theo nội dung đăng ký, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2007, công ty đã có 183 cổ đông. Điều lệ hoạt động hiện tại của công ty đã được sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
Công ty hi vọng, cùng với việc trở thành công ty đại chúng và hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khóan, và với sự giám sát của Ủy ban chứng khóan nhà nước, công ty sẽ bước vào một giai đoạn mới, trở thành một trong các công ty hoạt động minh bạch và tăng trưởng cao trong lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin và viễn thông.
 

                                                                                                   Người công bố thông tin
                                                                            Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                            
                                                                                                      Trần Anh Tuấn

Các tin khác