1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược)


1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng

2. Số chứng minh thư: 010074000024

3. Điện thoại liên hệ: 0903 261235

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược

5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 257,390 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.11%.

7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 46,047 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  303,437 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.66%.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu.

10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

11. Thời gian thực hiện giao dịch: 05/05/2016

 

Các tin khác