1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
   - Họ và tên cá nhân: NGUYỄN VIỆT THẮNG
   - Quốc tịch: Việt Nam
   - Số CMND: 063080679 cấp ngày 27/09/2000 tại CA Lào Cai.
   - Địa chỉ liên hệ: Lô U12b-16a, đường 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
   - Điện thoại: 0903 261235 Email: thangnv@saobacdau.vn 
   - Chức vụ hiện nay tại công : Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Chiến Lược

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch 

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242,880 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.93%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 14,510 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 14,510 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 257,390 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.11%.

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian  thực hiện giao dịch: 26/01/2016

Chi tiết bản cứng báo cáo kết quả giao dịch đã hoàn tất tại đây

Các tin khác