1

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hoàng Hải Thịnh –Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Đối Ngoại)

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Hoàng Hải Thịnh  –Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Đối Ngoại) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Hải Thịnh

2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 012050710

3. Điện thoại liên hệ: 0903 466868

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Đối Ngoại

5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 225,066 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.72%

7. Số lượng cổ phiếu giao dịch: 25,069  cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250,135 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3.02%.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng cổ phiếu

10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 26/10/2015

 

Các tin khác