1

Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự

Ngày 02/05/2012 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã họp và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

  •     Ông  Nguyễn Đức Quang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT
  •     Ông Trần Tuyên Đức giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT
  •     Ông Đỗ Văn Hào giữ vị trí Thư ký Công ty
  •     Bà Mai Thí Thúy Mai giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát

Đồng thời HĐQT cũng thống nhất việc tái bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Tổng Giám Đốc công ty.

Các tin khác