1

Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chi tiết quyết định xem tại đây

Các tin khác